Tìm kiếm theo cụm từ

  Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ của TS. Lê Thị Phương Hoa

Tên đề tài: Phát triển nghề nghiệp liên tục cho giảng viên Đại học sư phạm

Mã số: B2013-TN04-01
Thời gian thực hiện: 2013-2015
Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Phương Hoa
Các thành viên: 

I. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU

1. TS. Phùng Thị Hằng 

2. TS. Phí Thị Hiếu

3. Ths. Lê Thị Xuân Thu

4. Th.S Quản Thị Lý

5. Ths. Ngô Giang Nam 

Thời gian nghiệm thu: 14h00 ngày 14/4/2016
Địa điểm nghiệm thu: Phòng 706, nhà A4, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẰNG TIẾNG VIỆT

 

1. Thông tin chung:

“ Phát triển nghề nghiệp liên tục cho giảng viên sư phạm”

- Mã số: B2013- TN04- -01

- Chủ nhiệm: TS Lê Thị Phương Hoa

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ 2013 đến 2014)

2. Mục tiêu:

Đề xuất được mô hình và biện pháp phát triển nghề nghiệp liên tục cho giảng viên Đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay

3. Tính mới và sáng tạo:

- Tính mới thể hiện ở cách tiếp cận nghiên cứu: Tiếp cận năng lực, tiếp cận chuẩn, tiếp cận phát triển bền vững.

- Tính mới thể hiện ở nội dung nghiên cứu: Trong đề tài này có một nội dung được đưa vào để nghiên cứu mà chưa từng được đề cập đến trong các nghiên cứu trước đây. Đó là việc đánh giá được thực trạng công tác phát triển nghề nghiệp sư phạm cho giảng viên sư phạm và đề xuất được mô hình phát triển nghề nghiệp liên tục cho giảng viên sư làm cơ sở đánh giá, bồi dưỡng nâng cao các năng lực đó cho giảng viên.

4. Kết quả nghiên cứu:

      Đề tài được triển khai theo các bước với các nhiệm vụ chủ yếu:

- Xây dựng cơ sở lí thuyết của đề tài: Xác định khái niệm, các loại mô hình phát triển nghề nghiệp và căn cứ lựa chọn mô hình cá nhân tham gia vào quá trình đổi mới.

- Xây dựng công cụ nghiên cứu thực trạng

- Đánh giá thực trạng phát triển nghề nghiệp liên tục cho giảng viên sư phạm; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng;

- Đề xuất hệ thống biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển nghề nghiệp liên tục cho giảng viên sư phạm.

5. Sản phẩm:

- 1 báo  cáo tổng kết đề tài (dạng báo cáo phân tích);

- 7 bài báo đăng tải trên tạp chí trong nước;

- 01 luận văn thạc sĩ,

- 01 Bản thảo sách tham khảo Biện pháp phát triển nghề nghiệp liên tục cho giảng viên sư phạm”

 

 

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

     Đây là đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực giáo dục, có kết quả nghiên cứu cả về lí thuyết lẫn thực tiễn, và chủ yếu là tài liệu tham khảo. Đặc biệt, đề tài đề xuất mô hình và biện pháp phát triển nghề nghiệp liên tục cho giảng viên ĐHSP đáp ứng yêu cầu đào tạo đại học trong thời kì hội nhập; Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc triển khai các biện pháp phát triển nghề nghiệp liên tục cho giảng viên các trường ĐHSP. Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng trong quá trình đào tạo sinh viên sư phạm, bồi dưỡng giảng viên các trường sư phạm, viện nghiên cứu sư phạm.

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẰNG TIẾNG ANH

 

1. General Information:

" Develop Profession consetusively for teacher trainers"

- Code: B2013- TN04- -01

- Manager: Dr. Le Thi Phuong Hoa

- Sponsoring agency: The University of Thai Nguyen Teacher

- Duration: 24 months (from 2013 to 2014)

2. Objectives:

Proposed measures are modeled and continuous professional development for teachers Pedagogical University meet the requirements of innovation and comprehensive basic education in Vietnam today.

3. Novelty and creativity:

- As shown in new research approach: Access capability, standard approach, sustainable development approach.

- As shown in new research content: In this subject there is a content to be included in the study that has not been mentioned in the previous study. That assessment is the situation of teachers' professional development for teacher trainers and proposed a model continuous professional development for teacher trainers as a basis for evaluation, fostering the capacity That faculty.

4. The results of the study:

      This study was carried out in the step with the major tasks:

- Develop theoretical basis of the research: Identify concepts, models and professional development model based personal choice involved in the innovation process.

- Establish a baseline study tool

- Assess the situation continuous professional development for teacher trainers; Analysis of factors affecting the situation;

- Propose measures system in order to improve the effectiveness of ongoing professional development for teacher trainers.

5. Products:

- 1 report summarizing themes (analysis report form);

- 7 articles published in magazines in the country;

- 01 master's theses,

- 01 Draft reference book "Measure continuous professional development for teacher trainers"

6. Efficiency, method of transferring research results and the ability to apply:

     This is a research topic in the fields of education, research results both in theory and in practice, and mainly references. In particular, the model proposed topics and measure continuous professional development for teachers Pedagogical University to meet the requirements of higher education in the period of integration; Provide scientific basis and practical for deploying measures continuous professional development for teachers of National University of Education. The research results can be applied in the training process student teachers, teacher training pedagogical colleges, pedagogical institutes.

 

Trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, NCS, học viên thạc sĩ, sinh viên và những người quan tâm tham dự.