Tìm kiếm theo cụm từ

  Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp ĐHTN của TS. Đỗ Đình Long và Họp HĐ nghiệm thu

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Tiếp cận theo mô hình phân tích đường bao tới hạn

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Tiếp cận theo mô hình phân tích đường bao tới hạn 

- Mã số: ĐH2014-TN06-04

- Chủ nhiệm: TS. Đỗ Đình Long

- Cơ quan chủ trì: Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: 7/2014 - 7/2016

Thời gian nghiệm thu: 13h30 Thứ hai, ngày 13/6/2016

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp A – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

2. Mục tiêu

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

3. Kết quả nghiên cứu

Thứ nhất, Nghiên cứu các mô hình phân tích đường bao tới hạn (Data Envelopment Analysis Models) phân tích về các điểm mạnh, điểm yếu của mô hình này.

Thứ hai, Áp dụng mô hình DEA để đánh giá, đo lường  hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thứ ba, Đề xuất một số gợi ý về công tác quản lý nhằm nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, góp phần phục vụ cho các mục tiêu phát triển của các ngân hàng thương mại hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

4. Sản phẩm

4.1. Sản phẩm khoa học: 02 bài báo đăng tạp chí trong nước

4.2. Sản phẩm đào tạo:  02 học viên cao học, 01 nhóm sinh viên thực hiện đề tài NCKH

4.3. Sản phẩm ứng dụng: 01 báo cáo phân tích 

5. Hiệu quả

5.1. Giáo dục, đào tạo:là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên các chuyên ngành thương mại quốc tế, quản lý kinh tế, ngân hàng – tài chính.

5.2. Kinh tế, xã hội: Sản phẩm của đề tài sẽ bổ sung vào những nghiên cứu về nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại áp dụng mô hình phân tích bao tới hạn. Kết quả phân tích là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Việt Nam nói chung và ở tỉnh Thái nguyên nói riêng.

6. Khả năng áp dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

6.1. Khả năng áp dụng

Đề tài có khả năng ứng dụng với các tỉnh, thành phố trong việc đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại. Ngoài ra, đề tài được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên nghiên cứu khoa học tại các trường đại học nói chung và Đại học Thái Nguyên nói riêng.

6.2. Phương thức chuyển giao

Kết quả nghiên cứu, sản phẩm của đề tài gồm một báo cáo khoa học, một bản tóm tắt và mô hình đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại. Các sản phẩm này sẽ được bàn giao cho cơ quan quản lý. Trong đó bản mềm có thể đưa lên internet để các cá nhân, tổ chức có nhu cầu khai thác và sử dụng.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information: 

Project title: Performance Assessment of Commercial Bank Branches in Thai Nguyen Province: A Data Envelopment Analysis Approach

Code number: ĐH2014-TN06-04

Coordinator: Do Dinh Long, Ph.D

Implementing institution: Thai Nguyen University

Duration: from   5/2014   to ​ 5/2016 

2. Objective(s):

Propose some solutions to enhance performance of commercial bank branches in Thai Nguyen Province

3. Research results:

Firstly, studying on Data Envelopment Analysis models, analyzing the strong and weaknesses of the model.

 Secondly, employing DEA model to assess and measure performance of commercial bank branches in Thai Nguyen Province 

Thirdly, proposing some suggestions regarding management activities in order to enhance competitive capacity and performance of commercial bank branches in Thai Nguyen Province, contributing to the development of commercial banks in Thai Nguyen province.

4. Products:

4.1. Scientific products: 02 articles published in domestic journals

4.2. Training products: Supervise 02 master studies for their thesis and 01 group of students performing scientific research

4.3. Product applications: 01 analytical report

5. Effects:

5.1. Education and training: this is a useful reference to students majored in banking, economic management and business administration.

5.2. Economy and society:  results of the study are expected to contribute to researches on performance evaluation of commercial bank which are employed DEA models. Analysis results should be a good reference for managers in Finance and Banking sectors in Vietnam in general and in Thai Nguyen in particular

6. Transfer alternatives of research results and applicability:

6.1. Applicability

This study is applicable to the localities involved in the finance and banking sector. Besides, this study can be used as the reference to students performing scientific research in universities in general and in Thai Nguyen University in particular.

6.2. Transfer alternatives 

The results and products of this study consist of a scientific report, a summary and a DEA model applying for commercial bank branches in Thai Nguyen Province. These products will be transferred to management office and will be uploaded to the Internet so that individuals and organizations can exploit and use in need. 

 

Trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, NCS, học viên thạc sĩ, sinh viên và những người quan tâm tham dự.