Tìm kiếm theo cụm từ

  Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp ĐHTN của ThS. Dương Thanh Hà và Họp HĐ nghiệm thu

Xây dựng hình ảnh thương hiệu Đại học Thái Nguyên – Nghiên cứu điển hình tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Tên đề tài: Xây dựng hình ảnh thương hiệu Đại học Thái Nguyên – Nghiên cứu điển hình tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Mã số: ĐH2014 – TN06 - 02

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 6 năm 2016

Chủ nhiệm và các thành viên:

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Vai trò tham gia

1

ThS. Dương Thanh Hà

Trường ĐH Kinh tế và QTKD

Chủ nhiệm đề tài

2

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên

Thư ký khoa học

3

TS. Trần Quang Huy

Trường ĐH Kinh tế và QTKD

Tham gia

4

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Trường ĐH Kinh tế và QTKD

Tham gia

 

Thời gian nghiệm thu: 8h00, thứ ba, ngày 21/06/2016

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp A - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên

Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Việt và tiếng Anh:

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Xây dựng hình ảnh thương hiệu Đại học Thái Nguyên – Nghiên cứu điển hình tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

- Mã số: ĐH2014 – TN06 – 02

- Chủ nhiệm: ThS. Dương Thanh Hà

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 6 năm 2016 

2. Mục tiêu:

- Nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở lý thuyết về bản sắc thương hiệu và hình ảnh thương hiệu.

- Nghiên cứu hoàn thiện và hình thành thang đo: các biến của bản sắc thương hiệu (biến độc lập); thang đo bản sắc thương hiệu (biến trung gian); thang đo biến hình ảnh thương hiệu (biến phụ thuộc) trong bối cảnh giáo dục của một trường đại học thành viên thuộc đại học Thái Nguyên.

- Kiểm định và hoàn thiện mô hình ảnh hưởng của bản sắc thương hiệu đến hình ảnh thương hiệu với bối cảnh cụ thể của cuộc nghiên cứu.

- Kiểm định mối quan hệ và mức độ đóng góp của các biến cấu thành bản sắc thương hiệu (biến độc lập) đối với bản sắc thương hiệu (biến trung gian) trong bối cảnh nghiên cứu.

- Kiểm định mối quan hệ và mức độ quan hệ của bản sắc thương hiệu (biến trung gian) tới hình ảnh thương hiệu (biến phụ thuộc) giáo dục đại học.

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về mối liên hệ và mức độ đóng góp hoặc ảnh hưởng giữa các nhân tố trên, đề xuất một số gợi ý chiến lược và giải pháp đối với các trường đại học thành viên thuộc đại học Thái Nguyên trong quá trình xây dựng, phát triển bản sắc thương hiệu và hình ảnh thương hiệu.

3. Kết quả nghiên cứu:

- Hoàn thiện cơ sở lý thuyết về bản sắc thương hiệu, hình ảnh thương hiệu trong giáo dục đại học tại Việt Nam.

- Hoàn thiện các thang đo cho các biến: uy tín thương hiệu, phù hợp thương hiệu, tính cách thương hiệu, thực hiện thương hiệu, quan hệ thương hiệu, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, bản sắc thương hiệu, hình ảnh thương hiệu trong bối cảnh của trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.

- Hoàn thiện mô hình ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành bản sắc thương hiệu đến hình ảnh thương hiệu trong bối cảnh giáo đại học của Đại học Thái Nguyên.

- Chỉ ra sự mối quan hệ của các yếu tố cấu thành bản sắc thương hiệu với bản sắc thương hiệu; mối quan hệ của bản sắc thương hiệu và hình ảnh thương hiệu của các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.

- Đề xuất các định hướng chiến lược và giải pháp nhằm xây dựng bản sắc và hình ảnh thương hiệu của các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên. 

4. Sản phẩm:

- Sản phẩm khoa học: 2 bài báo đăng tạp chí trong nước; 1 bài hội thảo đăng Kỷ yếu hội thảo Quốc gia

- Sản phẩm đào tạo: Góp phần hoàn thiện luận án Tiến sỹ của chủ nhiệm đề tài.

- Sản phẩm ứng dụng: 1 báo cáo phân tích. 

5. Hiệu quả:

- Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng bản sắc và hình ảnh thương hiệu của một trường đại học thuộc đại học vùng tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng viên và sinh viên đang giảng dạy, học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu.

- Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý giáo dục đại học tại Việt Nam trong xây dựng bản sắc và hình ảnh thương hiệu của các trường đại học. 

6. Khả năng áp dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu có khả năng vận dụng vào thực tiễn xây dựng bản sắc và hình ảnh thương hiệu của các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên, các Đại học Vùng tại Việt Nam. 

 

 INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

 

1. General information:

- Project title: Build on brand of Thai Nguyen university – case study for College of Economic and Business administration.

Code number: ĐH2014 – TN06 – 02

Coordinator: MSc. Duong Thanh Ha

Implementing institution: College of Economic and Business administration.

Duration: from June, 2014 to June, 2016

2. Objectives:

            - Research, improve on theoretical basis on brand identity and brand image.

            - Research, improve and create scales: variables of brand identity (independent variables); scale of brand identity (intermediary variables); scale of brand image (dependent variables) in the context of education of one member unit of Thai Nguyen university.

            - Verify and improve on effect model of brand identity to brand image in specific context of research.

            - Verify relationship and level of contribution of variables creating brand identity (independent variables) to brand identity (intermediary variables) in the research context.

            - Verify relationship and level of relationship of brand identity (intermediary variables) to brand image (dependent variables) university education.

            - On the basis of  research result on relationship and level of contribution and influence of above factors, to propose several suggestive strategies and some solutions to member units of Thai Nguyen university in building and developing of process of brand identity and brand image.

3. Research results:

            - Improve on theoritical basis on brand identity and brand image in university education in Vietnam.

            - Improve on scales for variables: brand reputation, brand relevance, brand personality, brand performance, brand relationship, lecturers, material facilities, brand identity, brand image in educational context of Thai Nguyen university.

            - Improve on effect model of factors creating brand character to brand image in university educational context of Thai Nguyen university.

            - Point out relationship and level of influence of factors creating brand identity, ralationship and level of impact of brand identity to brand image of member units of Thai Nguyen university.

            - Propose some strategic orientations and several solutions to buid identity and image of brand of member units of Thai Nguyen university.

4. Products:

            - Scientific products: Two papers were publishing in domestic journal; one article published in national workshop proceedings.

            - Training product: Contribute to complete PhD.

            - Product applications: 01 analytical report

5. Effects:

            - Support theoritical basis and reality about building of character and image of brand of one member unit of  university area in Vietnam. Research result is a referential document for Lecterers and Student in Vietnamses universities.

            - At the same time Research result is a referential document for university education management in Vietnam in creating character and image of brand for universities.

6. Transfer alternatives of reserach results andapplic ability:

            - Research results likely apply on practices in build on character and image of brand of member units of Thai Nguyen University, area universities in Vietnam.

 

Trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, NCS, học viên thạc sĩ, sinh viên và những người quan tâm tham dự.

Tải file báo cáo tóm tắt

Tải file báo cáo tổng kết