Tìm kiếm theo cụm từ

  Thông báo kế hoạch làm việc với Văn phòng Chương trình Tây Bắc

Nhằm chuẩn bị cho việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình Tây Bắc năm 2017, Đại học Thái Nguyên và Văn phòng Chương trình Tây Bắc tổ chức giới thiệu và hướng dẫn cụ thể đối với các đề xuất thuộc Chương trình tại Đại học Thái Nguyên

Thời gian: 8h00 ngày 24/6/2016

Địa điểm: Phòng họp 2 – Đại học Thái Nguyên

Thành phần: Đại diện lãnh đạo phòng (tổ) KHCN&HTQT, các cá nhân có đề xuất

Các vấn đề liên quan liên hệ Ban KHCN&MT - Đại học Thái Nguyên, số điện thoại: 3654102/3654096, email: banqlkh.dhtn@moet.edu.vn