Tìm kiếm theo cụm từ

  Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp ĐHTN của ThS. Cao Thanh Long và Họp HĐ nghiệm thu

Nghiên cứu Thiết kế - Chế tạo máy băm thái đa năng công suất 1,5 tấn/h

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu Thiết kế - Chế tạo máy băm thái đa năng công suất 1,5 tấn/h

- Mã số: ĐH2015-TN01-03

- Chủ trì: ThS. Cao Thanh Long

- Cơ quan chủ trì: Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: Từ 1/2015 đến 6/2016

- Thời gian nghiệm thu: Sẽ thông báo sau

- Địa điểm nghiệm thu: Sẽ thông báo sau

2. Mục tiêu của đề tài:

- Thiết kế hoàn chỉnh 01 máy băm thái vạn năng có công suất 1,5 tấn/h.

- Chế tạo thử nghiệm 01 máy băm thái vạn năng và chuyển giao cho người dân sử dụng, đánh giá chất lượng.

3. Kết quả thực hiện:

Hoàn thành mục tiêu đề ra, cụ thể:

- Đã thiết kế được 01 mẫu máy băm thái vạn năng có công suất 1,5 tấn/h. Máy có thể cắt nhiều loại nguyên liệu: Thân cây ngô, cỏ voi ...dùng làm thức ăn cho đại gia súc; nứa, vầu và ván C (dư lượng sau quá trình sản xuất ván bóc) ... dùng cho quá trình sản xuất giấy và nguyên liệu đốt lò hơi.

- Đã chế tạo thử nghiệm 01 máy băm thái vạn năng có công suất nêu trên. Thực hiện chuyển giao sản phẩm cho DNTN Tuấn Tùng tại thị trấn Bắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên sử dụng từ tháng 8/2015.

- Đã đăng được 01 bài báo trên tạp chí KHCN, Đại học Thái Nguyên.

4. Sản phẩm của đề tài:

-         01 bài báo đăng trên tạp chí KHCN, Đại học Thái Nguyên

-         01 bộ bản vẽ thiết kế máy cắt thái có công suất 1,5 tấn/h.

-         01 máy băm thái có công suất cắt 1,5 tấn/h (đã chuyển giao cho DNTN Tuấn Tùng sử dụng trực tiếp trong sản xuất từ 8/2015).

-         02 chương trình phóng sự truyền hình đã được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.

-         01 Báo cáo tổng kết đề tài.

5. Hiệu quả đề tài:

- Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Đề tài đã góp phần nâng cao trình độ về thiết kế lý thuyết và kĩ năng thực hành cho các giảng viên trẻ tại khoa Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên.

- Trong lĩnh vực kinh tế và xã hội: Đề tài đã góp phần thúc đẩy sản xuất máy móc, thiết bị cơ khí và thiết bị đồng bộ trong nước nhằm thay thế các sản phẩm nhập khẩu có tính năng tương tự.

- Đề tài đã tạo điều kiện cho người dân ở các vùng nông thôn sử dụng các công cụ sản xuất hiện đại với năng suất và hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, đề tài cải thiện việc sử dụng các chất dư lượng trong quá trình sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp hiệu quả hơn, đồng thời giảm ô nhiễm môi trường.

6. Khả năng ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu:

Những kết quả đề tài có tiềm năng để CGCN cho các doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ trong nước áp dụng để chế tạo đại trà mẫu máy này.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project title: A study on designing and manufacturing a multifunction chop machine with a capacity of 1.5 tons/hr.

Code number: ĐH2015-TN01-03

Coordinator: Mr. Cao Thanh Long, MSc.

Implementing institution: Thai Nguyen University

Duration: from Jan 2015                    to June 2016

2. Objective(s):

-  Designing a multifunction chop machine with a capacity of 1.5 tons/hr.

- Manufacturing 01 sample of the chopper designed, and then transferred to users.

3. Research results:

The project has successfully achieved its objectives as bellows:

- Designed 01 multifunction chop machine with a capacity of 1.5 tons /hr. It can cut many kinds of materials: Body corn, napier... used as feed for cattle; bamboos, canes and residues after stripping board production process (boarding peeled of level C) ... used for paper production process and raw materials burning boilers.

- Manufactured a prototype chopper that is a result of the project. Have been transferring the machine for the Tuan Tung Private Enterprise located in the Bac Son town, Pho Yen district, Thai Nguyen province from August 2015.

- 01 article published in Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University

4. Products of the project:

- 01 sets of blue printed for a desired chop machine with a capacity of 1.5 tons / hr.

- 01 chopping cutter machine made and transferred to the Tuan Tung Private Enterprise used directly in practice from 8/2015.

- 02 reportage programs were shown on The Radio and Television Broadcast of Thai Nguyen.

- 01 article published in Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University

- 01 final report for the project.

5. Effects:

- In the field of Education and Training: The project has been contributing to improve the level in terms of technical designing and practicing for young faculty members at the faculty of Mechanical Engineering, Thai Nguyen College of Technology, Thai Nguyen University.

- In the field of Economic and Social: It has been contributing to promote domestic mechanical manufacturing machineries, synchronization equipment, which replace the imported similar products. 

- The topic also has been creating conditions for people in rural areas, those use modern production tools for greater productivity and efficiency. In addition, the project improves the use of residual substances in the production and processing of agricultural and forestry products more effectively, while reducing environmental pollution.

6. Transfer alternatives of research results and application ability:

These results of the project have lots of potential for technology transfers to small and medium mechanical enterprises to make largely this model. 

 

Trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, NCS, học viên thạc sĩ, sinh viên và những người quan tâm tham dự