Tìm kiếm theo cụm từ
Đoàn Thanh Thuỷ

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Đoàn Thanh Thuỷ
2. Năm sinh: 1973 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Hòa An - Cao Bằng
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: SN 15A, tổ 22, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

Điện thoại: NR 02803 857963 Mobile 0912988610

Email: thuy_dt@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2000  Nơi bảo vệ:Trường ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội
  • Ngành: Kinh tế  Chuyên ngành:Kinh tế nông nghiệp

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2012  Nơi bảo vệ: Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội
  • Ngành: Kinh tế  Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2012 Nơi phong: Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Kinh tế và QTKD

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên Kinh tế nông nghiệp 1997
Thạc sĩ Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội Kinh tế nông nghiệp 2000
Tiến sĩ Đại học Nông nghiệp Hà Nội Kinh tế phát triển 2012

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Trung x

15. Chuyên môn chính:

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
1994 - 2004 Giảng viên kiêm nhiệm/chuyên viên Khoa Kinh tế nông nghiệp/ Phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
8/2014 - 8/2013 Giảng viên Khoa Kinh tế Trường ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên
9/2013 - nay Giảng viên Khoa Quản lý - Luật KT Trường ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 12

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố