Tìm kiếm theo cụm từ
Đỗ Xuân Luận

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Đỗ Xuân Luận
2. Năm sinh: 1983 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Nguyên quán: Hà Nội
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 8, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

Điện thoại: NR 0987807896 Mobile 0987807896

Email: doxuanluan@tuaf.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2009  Nơi bảo vệ:Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên
  • Ngành: Kinh tế nông nghiệp & PTNT Chuyên ngành:Kinh tế nông nghiệp

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2015  Nơi bảo vệ: University of Giessen, Germany
  • Ngành: Kinh tế nông nghiệp & PTNT  Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2015 Nơi phong: University of Giessen, Germany

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Nông Lâm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kinh tế nông nghiệp & PTNT 2005
Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên Kinh tế nông nghiệp & PTNT 2009
Tiến sĩ Đại học tổng hợp Giessen, CHLB Đức Kinh tế nông nghiệp & PTNT 2015

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
Chứng chỉ tổng hợp Doctoral Certificate Program in Agricultural Economics CHLB Đức, Áo 2011-2015

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Kinh tế học
  • Nông nghiệp - Lâm nghiệp

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
2006-2008 Cán bộ dự án Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững Việt Bắc Tổ 10 - Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên
2007-2011 Giảng viên Khoa Kinh Tế & PTNT, trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Tổ 10 - Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên
2011-2015 Nghiên cứu sinh ĐH Jutus-Liebig Giessen, CHLB Đức Ludwigstraße 23, 35390 Gießen, Germany
1/2016-Nay Giảng viên Khoa Kinh Tế & PTNT, trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Tổ 10 - Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách chuyên khảo Access to Credit and Household Income in the Northern Mountains of Vietnam Tác giả Margraf Publisher, SBN/EAN: 978382361716, CHLB Đức 2015

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Does credit access affect household income homogeneously across different groups of credit recipients? Evidence from rural Vietnam. 2 Journal of Rural Studies Part A 47 186-203 2016
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Income Impacts of Credit on Accessed Households in Rural Vietnam: Do Various Credit Sources Perform Differently? 3 AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics 8 1 57 - 67 2016
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Is access to Agribank credit an effective tool in improving household income? Evidence from the Northern Mountainous Region of Vietnam 5 Asian Social Science 12 8 110-125 2016
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Poverty targeting and income impact of subsidised credit on accessed households in the Northern Mountainous Region of Vietnam 3 Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics 116 2 173-186 2015
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Microcredit and Poverty Reduction: A Case Study of Microfinance Fund for Community Development in Northern Vietnam 1 Journal of Agricultural Science 7 8 44-56 2015
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Credit Access in the Northern Mountainous Region of Vietnam: Do Ethnic Minorities Matter? 2 International Journal of Economics and Finance 7 6 166-179 2015
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế Preferential Microcredit and Poverty Outreach in the Northwestern Mountainous Region of Vietnam. International Conference on Food Security, Natural Resource Management and Rural Develop 2 Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development organised by the Czech University of Life Sciences Prague ISBN: 978-3-9801686-7-0 535 2014
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế Impact of access to agricultural extension services on tea household’s income in the Northern Region of Vietnam 3 Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development organised by the Czech University of Life Sciences Prague ISBN: 978-3-9801686-7-0 518 2014
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính (CPA) trong đánh giá mức độ tiếp cận nghèo của các tổ chức tài chính vi mô 3 Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 2 42-47 2014
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Sử dụng phương pháp PSM trong đánh giá dự án phát triển nông thôn 2 Tạp chí Kinh tế và Dự báo 3 55-58 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tài chính vi mô của Viện tài chính vi mô và phát triển cộng đồng Hà Nội 2 Tạp chí Khoa học Công nghệ 3 145-150 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Phát triển nghề sản xuất gạch nung thủ công ở huyện Phổ Yên theo hướng thân thiện môi trường 2 Tạp chí Khoa học Công nghệ 6 133-138 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Phát triển các trang trại chăn nuôi lợn thịt ở huyện Phổ Yên, Thái Nguyên theo hướng thân thiện môi trường 2 Tạp chí Khoa học Công nghệ 6 121-126 2011

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Hoàn thiện và phát triển chuỗi giá trị chè tỉnh Thái Nguyên 2017-2019 Sở Khoa học và công nghệ Thái Nguyên Chưa NT Tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố