Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Quốc Dũng

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Quốc Dũng
2. Năm sinh: 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Thôn 5 - Bồ Đề - Bình Lục - Hà Nam
5. Nguyên quán: Thôn 5 - Bồ Đề - Bình Lục - Hà Nam
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Thôn 5 - Bồ Đề - Bình Lục - Hà Nam

Điện thoại: NR 03513724011 Mobile 0913989269

Email: nguyenquocdungitims@gmail.com Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2004  Nơi bảo vệ:Viện ITIMS - ĐHBK Hà Nội
  • Ngành: Khoa học vật liệu Chuyên ngành:Cảm biến khí

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2013  Nơi bảo vệ: ĐHQG Chungnam, Hàn Quốc
  • Ngành: Khoa học vật liệu  Chuyên ngành: Cảm biến sinh học

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2013 Nơi phong: ĐHQG Chungnam, Hàn Quốc

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học sư phạm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Hóa - Công nghệ thực phẩm

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Hướng nghiên cứu chính là nghiên cứu chế tạo các vật liệu có cấu trúc nano như polyme dẫn, carbon nanotube, oxi kim loại và các compozit của chúng ứng dụng trong cảm biến khí, cảm biến sinh học và cảm biến điện hóa.

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố