Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vận dụng tư tưởng của Fukuzawa Yukichi về nội dung giáo dục trong tác phẩm "Khuyến học" nhằm phát triển năng lực người học ở Việt Nam hiện nay
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Dương Thị Nhẫn,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Tri thức Xanh Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN 0866-7438
Tóm tắt nội dung

Fukuzawa Yukichi (1835 - 1901) là nhà tư tưởng cấp tiến của xã hội Nhật Bản cuối thế kỷ XIX. Nhắc tới Fukuzawa Yukichi người ta không thể không đề cập tới tác phẩm “Khuyến học” - tác phẩm tiên phong trong dòng tư tưởng duy tân ở Nhật Bản thời đó. Tác phẩm chủ yếu đề cập đến tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn. Ông nhận ra sự bất bình đẳng là do sự khác biệt về trình độ học vấn; phê phán lối học “từ chương” theo nghi điển, lễ giáo phong kiến mà Nho giáo là chủ đạo; từ đây, ông đề ra biện pháp xây dựng nền học vấn dựa trên “thực học”, gắn liền với những vấn đề thiết thực của cuộc sống. Bài viết nghiên cứu những nội dung giáo dục mà Fukuzawa Yukichi đưa ra để vận dụng vào việc phát huy tối đa năng lực của người học trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.