Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Những thành tựu từ quá trình đổi mới tư duy kinh tế của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005 - 2015
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Dương Thị Nhẫn,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 143 Số 13 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Đổi mới tư duy kinh tế là khâu then chốt trong quá trình đổi mới tư duy lý luận, là nội dung được đưa ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI tới nay. Trên cơ sở đó, Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện việc đổi mới tư duy kinh tế theo văn kiện các kỳ Đại hội Đảng. Việc thực hiện đổi mới tư duy kinh tế giai đoạn 2005 – 2015 đã mang lại những thành tựu lớn lao, góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm gần đây.