Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Kinh tế tỉnh Thái Nguyên - Thực trạng và định hướng phát triển
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Tác giả Dương Thị Nhẫn, Nguyễn Thị Vân Anh
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Lịch sử Đảng Tập 306 Số 5 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN 0936-8477
Tóm tắt nội dung

 

Đổi mới tư duy kinh tế, như đã thấy, có tác động mạnh mẽ đến sự
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng.
Trong những năm qua, với sự đổi mới tư duy nhạy bén, linh hoạt về kinh tế mà cùng
với nền kinh tế của cả nước, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đã từng bước đi vào
ổn định và có những bước đột phá quan trọng. Tuy nhiên, để tiếp tục chứng tỏ vai
trò to lớn của mình, bài viết đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới tư duy
kinh tế của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.

Đổi mới tư duy kinh tế, như đã thấy, có tác động mạnh mẽ đến sự
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng.
Trong những năm qua, với sự đổi mới tư duy nhạy bén, linh hoạt về kinh tế mà cùng
với nền kinh tế của cả nước, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đã từng bước đi vào
ổn định và có những bước đột phá quan trọng. Tuy nhiên, để tiếp tục chứng tỏ vai
trò to lớn của mình, bài viết đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới tư duy
kinh tế của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.