Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Hà Giang trong điều kiện hội nhập quốc tế.
Lĩnh vực Địa lý
Tác giả Nguyễn Xuân Trường'', ''Nguyễn Thị Phương Nga''
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 84, số 8/2011. Trang 147. Tập 1 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung