Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc ở Hà Giang.
Lĩnh vực Địa lý
Tác giả Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Phương Nga
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2012. Tập 2. Tập 2 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung