Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Xây dựng chiến lược Marketing lãnh thổ nhằm thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Hà Giang
Lĩnh vực Địa lý
Tác giả Nguyễn Xuân Trường,
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2012. Tập 2, trang 269. Tập 2 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung