Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Bài học kinh nghiệm từ tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đối với công cuộc đổi mới, hiện đại hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Dương Thị Nhẫn,
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội thảo quốc tế năm 2016 "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Xu hướng Việt Nam và Thế giới", tr.785-792 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Fukuzawa Yukichi (1835 - 1901) là nhà tư tưởng cấp tiến của Nhật Bản cuối thế kỷ XIX, người mở đầu cho công cuộc hiện đại hóa giáo dục Nhật Bản. Tư tưởng giáo dục của ông đã ảnh hưởng không hạn chế ở Nhật Bản mà còn vượt ra ngoài phạm vi quốc gia. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới giáo dục ở Việt Nam, những tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách. Do đó, bài viết bàn về những bài học kinh nghiệm được rút ra từ tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi.