Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tiếp nhận tự sự học trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam
Lĩnh vực Văn học
Tác giả Cao Thị Hồng,
Nhà xuất bản / Tạp chí Nhà xuất bản Đại học Huế/ Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu và dạy học ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục" Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN
Tóm tắt nội dung

Nội dung bài viết cho  thấy tiếp nhận lý thuyết tự sự và ứng dụng trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam đã mở ra một hướng nghiên cứu mới nhiều tiềm năng. Nếu nghiên cứu văn học (đặc biệt là nghiên cứu văn học dân tộc) trước đổi mới thường nặng về miêu tả các dữ kiện bề ngoài như niên đại, bối cảnh lịch sử xã hội, tiểu sử tác giả, nội dung phản ánh, chủ nghĩa nhân đạo, chủ nghĩa hiện thực,… thì sau đổi mới, dưới ánh sáng của lý thuyết tự sự, đi sâu phân tích cấu trúc tự sự bên trong, xem xét những vận động có tính quy luật của các yếu tố, nghiên cứu văn học đã, đang và sẽ dần từng bước khắc phục những giới hạn, giúp người đọc ý thức hơn về việc tiếp nhận văn chương như tư cách là lịch sử nghệ thuật ngôn từ và lịch sử văn hóa. 

The contents of the article shows that receiving narrative theory and its application in the literary research in Vietnam has opened a new research potential. If the literary research (especially the national literary research) before the renovation period often focuses on facts describing superficial data such as: date (time), social historical context, biography of the author, reflex content, the humanitarianism, the realism, ... after the renovation period, in the light of the narrative theory, depth analysis of inside narrative structure, considering the motion with regularity of elements, the literacy research has gradually overcome these limitations to help readers more aware of the reception of literature such as verbal art history and natural history.