Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt khu ký túc xá trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp bằng mô hình công nghệ kết hợp hồ sinh học và bãi lọc trồng cây
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Vi Thị Mai Hương, Vũ Thị Thao, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Vân Anh
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 154 Số 9 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Bài báo trình bày nghiên cứu về khả năng xử lý nước thải (XLNT) sinh hoạt khu ký túc xá trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp bằng mô hình kết hợp hồ sinh học (HSH) và bãi lọc trồng cây (BLTC). Mô hình nghiên cứu gồm 1 BLTC dòng chảy ngang (LxBxH = (1,05x0,3x0,6)m), thời gian lưu 5 ngày và một HSH hiếu khí làm thoáng tự nhiên (LxBxH = (0,7x0,3x0,5)m),  thời gian lưu 7 ngày. Lưu lượng nước thải vào mô hình 0,5L/h. Mô hình được vận hành từ ngày 24/08 đến 06/12/2015. Nước thải vào mô hình có các thông số trung bình COD, NH4+, PO43- tương ứng là 247,88 mg/L, 16,15 mg/L và 8,36 mg/L. Kết quả khảo sát cho thấy: Hiệu suất xử lý PO43- và NH4+trung bình của mô hình tương ứng là 72,47% và 83,68%. Có sự khác biệt rõ rệt giữa hiệu quả xử lý CODlọc và CO không lọc do sự có mặt của tảo trong nước ra khỏi hồ. Hiệu quả xử lý CODlọc và CODkhông lọc trung bình của mô hình là 78,37% và 61,46%nồng độ COD lọc và không lọc đầu ra trung bình là 53,63mg/L và 95,54 mg/L.Nước thải đầu ra của mô hình nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 14:2008 cột A đối với các thông số PO43- và NH4+đã khảo sát được.