Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tác động của bối cảnh quốc tế tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Phạm Thị Nga, Nguyễn Thị Hạnh Hồng,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH&CN - ĐH Thái Nguyên Tập 141 Số 11 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN1859-2171
Tóm tắt nội dung

Ngày nay, trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nên kinh tế tỉnh Thái Nguyên với tư cách là một bộ phận của nền kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động không nhỏ của những bối cảnh mới. Những đặc điểm mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đặc biệt là sự biến đổi của môi trường khí hậu vừa tạo ra những động lực nhưng đồng thời cũng có những tác động xấu tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu kinh tế ngành nói riêng trên địa bàn  tỉnh Thái Nguyên. Do vậy, việc nghiên cứu tác động của bối cảnh quốc tế mới  tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành là hết sức cần thiết đề từ đó xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.