Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư với việc phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục ở Việt Nam
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Dương Thị Nhẫn,
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0", NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc rô bốt sẽ thay thế con người trong nhiều lĩnh vực, đang tác động mạnh mẽ tới nguồn nhân lực quản lý giáo dục. Cuộc cách mạng này cũng làm thay đổi yêu cầu và phương pháp đào tạo nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực quản lý giáo dục nói riêng. Để tạo ra nguồn nhân lực trong lĩnh vực này có đủ kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam cần ưu tiên đào tạo các cán bộ quản lý giáo dục phục vụ trực tiếp cho cuộc cách mạng 4.0. Để làm được điều đó, cần phải đổi mới nội dung đào tạo, phát triển hạ tầng kĩ thuật, tăng tính tự chủ cho các cơ sở đào tạo cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo cán bộ quản lý giáo dục với các doanh nghiệp, ban hành và thực hiện tốt đối với giảng viên trong các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực quản lý giáo dục.