Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Người đề xuất Hà Thị Thanh Nga
Cơ quan phối hợp Đại học Kinh tế và QTKD
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Kinh tế học
Ngày gửi 04/10/2016
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

-Mục tiêu chung

Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn cấu trúc vốn của các DNNVV ở Việt Nam, phân tích thực trạng cấu trúc vốn của DNNVV ở thành phố Thái Nguyên, kết hợp với kinh nghiệm nghiên cứu về cấu trúc vốn của các DNNVV của một số nước trên thế giới, qua đó đề xuất giải pháp hoàn thiện cấu trúc vốntại các DNVVN trong thành phố Thái Nguyên nhằm hướng tới việc đạt được cơ cấu vốn tối ưu, hợp lý và hiệu quả.

-Mục tiêu cụ thể

Thứ nhất, nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Các trường phái lý thuyết về cấu trúc vốn tối ưu cũng như các chỉ tiêu đánh giá cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của DNNVV. Đưa ra mô hình nghiên cứu định lượng đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới cấu trúc vốn của DNNVV.

Thứ hai đánh giá thực trạng cấu trúc vốn của các DNNVV trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, phân tích các nhân tố và thực hiện kiểm định mô hình kinh tế lượng để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các DNNVV tại thành phố Thái Nguyên. Đi sâu phân tích ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong cấu trúc vốn của các DNNVV trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Thứ ba đưa ra những quan điểm về cấu trúc vốn tối ưu tại các DNNVV trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đề xuất hệ thống đồng bộ các giải pháp về tổ chức, quản lý, nội dung hoạt động để thực hiện hoàn thiện cấu trúc vốn tại các DNVVN trong thành phố Thái Nguyên nhằm hướng tới việc đạt được cơ cấu vốn tối ưu, hợp lý và hiệu quả. Theo đó, đưa ra các kiến nghị với Chính phủ, với các Bộ, ngành có liên quan và với chính quyền địa phương nhằm thiết lập các điều kiện thực thi có hiệu quả các giải pháp.

Nội dung

PHẦN MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đóng góp mới của nghiên cứu

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

1.1. Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế thị trường

1.2. Lý thuyết về cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.2.1. Khái niệm về vốn và cấu trúc vốn

1.2.2. Thành phần cấu trúc vốn của doanh nghiệp

1.2.3. Cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.3. Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.3.1.Các nhân tố thuộc đặc điểm của doanh nghiệp

1.3.2. Các nhân tố bên ngoài

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Một số mô hình kinh tế lượng ứng dụng trong xây dựng cấu trúc vốn, nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của DNNVV trên thế giới

2.2. Nguồn số liệu

2.3. Lựa chọn biến

2.3. Xây dựng mô hình và các giả thuyết nghiên cứu

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

3.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên

3.2.Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

3.3. Thực trạng cấu trúc vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2014

3.2.1. Thực trạng huy động vốn tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

3.2.2. Thực trạng cấu trúc vốn của các DNNVV

3.4. Kết quả phân tích tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

3.5. Đánh giá thực trạng cấu trúc vốn của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

4.1. Các phát hiện của đề tài

4.2. Khuyến nghị chính sách

4.3. Kết luận

Kết quả dự kiến

Sản phẩm khoa học                   

-          Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước:  2 bài báo     

Sản phẩm đào tạo

 -Số lượng tiến sĩ (hoặc là một phần nội dung NCS của thành viên trong nhóm đề xuất), số lượng thạc sĩ, số nhóm sinh viên NCKH.

- Một phần nội dung NCS: 1

-Số nhóm sinh viên NCKH: 2

-Đề tài NCKH cấp cơ sở: 1

Sản phẩm ứng dụng:

    1 bài báo khoa học được nghiệm thu trước hội đồng khoa học.

 

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*