Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Ứng dụng phương pháp tham số trong đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Người đề xuất Nguyễn Thu Nga
Cơ quan phối hợp Đại học Kinh tế và QTKD
Loại Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực Kinh tế học
Ngày gửi 05/10/2016
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 12(Tháng)
Mục tiêu

           Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đo lường hiệu quả kinh doanh trong mối quan hệ với rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Việt Nam trong giai đoạn 7 năm từ 2008 đến 2014 ứng dụng phương pháp đường biên ngẫu nhiên SFA.

Phạm vi nghiên cứu về không gian là 37 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam và phạm vi nghiên cứu về thời gian là 7 năm từ 2008 đến 2014.

Các câu hỏi nghiên cứu được xây dựng theo mục tiêu nghiên cứu cụ thể. Mục tiêu nghiên cứu thứ nhất là đánh giá ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với hiệu kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam theo mô hình đường biên ngẫu nhiên SFA gắn với các câu hỏi nghiên cứu 1,2,3.

1. Hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam theo cách tiếp cận biên ngẫu nhiên SFA được đánh giá như thế nào nếu chưa tính đến rủi ro tín dụng trong 7 năm (2008-2014)?

2. Hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam theo cách tiếp cận đường biên ngẫu nhiên SFA được đánh giá như thế nào nếu có tính đến rủi ro tín dụng trong 7 năm (2008-2014)?

3. So sánh hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam từ câu hỏi 1 và 2 để đánh giá ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hiệu quả của ngân hàng?

            4. Các đề xuất nào liên quan đến việc quản trị rủi ro tín dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu?

Nội dung

Nghiên cứu các bằng chứng thực nghiệm về hiệu quả kinh doanh ngân hàng thương mại

- Phương pháp nghiên cứu

- Kết quả phân tích hiệu quả kinh doanh theo cách tiếp cận tham số của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

- Đánh giá chung và khuyến nghị chính sách

Kết quả dự kiến

- Bài báo khoa học đăng tải trên Tạp chí trong hoặc ngoài nước: 01 (2017)

- Báo cáo khoa học: 01 (2017)

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*