Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Giải pháp cung ứng lao động cho các doanh nghiệp FDI tỉnh Thái Nguyên
Người đề xuất Đoàn Thanh Thuỷ
Cơ quan phối hợp Đại học Kinh tế và QTKD
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Ngày gửi 05/10/2016
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 12(Tháng)
Mục tiêu

Mục tiêu:

Mục tiêu tổng quát

Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần chủ động giải quyết việc làm cho lao động trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chủ động cung cấp lao động cho các doanh nghiệp FDI, từ đó góp phần phát huy lợi thế của tỉnh và thực tiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Mục tiêu cụ thể

+ Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về xuất khẩu lao động tại chỗ;

+ Đánh giá thực trạng cung cầu lao động cho các Doanh nghiệp FDI ở tỉnh Thái Nguyên;

+ Giải pháp cung ứng lao động cho các DN FDI ở tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung

Thứ nhất, nghiên cứu hiện trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua.

Thứ hai, Đánh giá hiện trạng nhu cầu sử dụng lao động trong các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thứ ba, đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn vừa qua, dự báo nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Thứ tư, phân tích hiện trạng các chính sách giải quyết việc làm cho lao động trong tỉnh của tỉnh Thái Nguyên.

Thứ năm, đưa ra một số giải pháp mang tính chính sách nhằm chủ động giải quyết việc làm cho người lao động, chủ động cung ứng lao động cho các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả dự kiến

1.  Sản phẩm khoa học:

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 0

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02

- Báo cáo đăng trên kỷ yếu Hội thảo khoa học trong nước: 01

- Số lượng sách xuất bản: 0                                                   

2. Sản phẩm đào tạo:

- Số lượng tiến sĩ (hoặc là một phần  nội dung NCS của thành viên trong nhóm đề xuất): 0

- Số lượng thạc sĩ: 01

- Số nhóm sinh viên NCKH: 02                     

3.  Sản phẩm ứng dụng: (Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả  năng và địa chỉ)

- Sản phẩm ứng dụng: Sản phẩm nghiên cứu là bản đề xuất chính sách để từ đó UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành những chính sách về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh, cũng như những giải pháp hữu ích để thực hiện thành công các chính sách đó.

- Phạm vi, khả năng và địa chỉ ứng dụng: Phạm vi ứng dụng của sản phẩm là UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND các thành phố, huyện, thị trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra các đơn vị chuyên môn về quản lý Nhà nước như Sở Lao động - Thương Binh - Xã hội, sở Kế hoạch - Đầu tư cũng có thể áp ụng các kết quả nghiên cứu vào trong quá trình quản lý của mình.

4. Các sản phẩm khác: Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy tại các trường Đại học chuyên ngành quản lý kinh tế, quản lý công, quản lý nguồng nhân lựch, phân tích chính sách... Đồng thời cũng là tại liệu để tổ chức các buổi hội thảo với các cơ quan quản lý của tỉnh.

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*