Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Thái Nguyên
Người đề xuất Nguyễn Thị Thuý Vân
Cơ quan phối hợp Đại học Kinh tế và QTKD
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Ngày gửi 08/10/2016
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu tác động của FDI đến CNH, HĐH tại tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, các giải pháp chính sách được đề xuất nhằm thúc đẩy quá trình CNH, HĐH tại tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:

- Hệ thống hóa các nghiên cứu lý luận và thực nghiệm về CNH, HĐH, thu hút FDI và tác động của FDI tới CNH ở phạm vi quốc gia, địa phương, từ đó xác định các tiêu chí, chỉ tiêu đo lường CNH ở địa phương cấp tỉnh, khái quát vai trò của FDI đến CNH;

- Phân tích thực trạng thu hút, sử dụng FDI và quá trình CNH tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1995 – 2015; Đánh giá chung về những kết quả đạt được, những hạn chế và những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thu hút FDI và CNH, HĐH tỉnh Thái Nguyên.

- Nghiên cứu và phân tích tác động của FDI tới CNH tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 1995 – 2015;

- Đề xuất các giải pháp chính sách huy động và sử dụng FDI nhằm thúc đẩy quá trình CNH tại tỉnh Thái Nguyên

Nội dung

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về tác động của đầu tư trực tiếp  nước ngoài tới công nghiệp hóa

Chương 2: Cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài, công nghiệp hóa và tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến CNH, HĐH.

2.1. Những vấn đề cơ bản về thu hút FDI

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm và đo lường FDI

2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào địa phương cấp tỉnh

2.2. Những vấn đề cơ bản về CNH, HĐH

2.2.1. Quan niệm về CNH, HĐH

2.2.2. Chỉ tiêu đo lường CNH, HĐH ở địa phương cấp tỉnh

2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến CNH, HĐH

2.3. Vai trò của FDI đối với CNH, HĐH ở địa phương cấp tỉnh

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

4.1. Thực trạng thu hút FDI tỉnh Thái Nguyên

4.1.1. Kết quả thu hút FDI tỉnh Thái Nguyên

4.1.2. Đánh giá chung về tình hình thu hút FDI tại tỉnh Thái Nguyên  

4.2. Thực trạng CNH, HĐH tỉnh Thái Nguyên

4.2.1. Kết quả thực hiện CNH, HĐH tỉnh Thái Nguyên

4.2.2. Đánh giá chung về quá trình CNH, HĐH tỉnh Thái Nguyên

4.3. Phân tích tác động của FDI tới CNH, HĐH tỉnh Thái Nguyên

4.3.1. Phân tích tương quan mối quan hệ giữa FDI và CNH tỉnh Thái Nguyên

4.3.2. Phân tích nhân quả mối quan hệ giữa FDI và CNH tỉnh Thái Nguyên

4.3.3. Kết quả phân tích hồi quy tác động của FDI tới CNH, HĐH tỉnh Thái Nguyên

Chương 5: Kết luận và ngụ ý chính sách

5.1. Bối cảnh thu hút FDI và CNH, HĐH

5.2. Định hướng thu hút FDI hướng vào thực hiện CNH tỉnh Thái Nguyên

5.3. Đề xuất một số giải pháp tăng cường thu hút FDI nhằm thúc đẩy quá trình CNH, HĐH tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới

Kết quả dự kiến

- Đăng 03 bài báo khoa học trên tạp chí trong nước: 02 bài tính 1 điểm và 01 bài tính 0,5 điểm do Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước quy định

- Xuất bản 01 cuốn sách chuyên khảo.

- Số lượng tiến sĩ: 01 (đề tài là một phần nội dung NCS của chủ nhiệm đề tài).    

- 01 báo cáo phân tích đề tài về CNH, HĐH, FDI và tác động của FDI đến CNH tại tỉnh Thái Nguyên

 

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*