Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Phát triển bền vững làng nghề chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Người đề xuất Vũ Quỳnh Nam
Cơ quan phối hợp Đại học Kinh tế và QTKD
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Kinh tế học
Ngày gửi 12/10/2016
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu
  1.  Mục tiêu:

 Mục tiêu chung

Nghiên cứu đề xuất được các giải pháp phát triển làng nghề chè về kinh tế, về xã hội, về môi trường và hoàn thiện thể chế chính sách trong phát triển làng nghề chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 Mục tiêu cụ thể

i) Hệ thống hóa được lý luận cơ bản về phát triển bền vững làng nghề chè.

ii) Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển bền vững tại các làng nghề chè. Áp dụng hệ thống tiêu chí để đánh giá thực trạng về kinh tế, về xã hội, về môi trường và thể chế chính sách tại một số làng nghề chè ở tỉnh Thái Nguyên.

iii) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững làng nghề chè ở tỉnh Thái Nguyên.

iv) Đề xuất ra các giải pháp phát triển bền vững làng nghề chè ở tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung
  1. 1.      Nội dung nghiên cứu

            i) Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững làng nghề chè.

            ii) Khảo sát và đánh giá thực trạng phát triển bền vững làng nghề chè ở thành tỉnh Thái Nguyên thông qua hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển bền vững tại các làng nghề chè.

            iii) Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố tới sự phát triển bền vững làng nghề chè ở tỉnh Thái Nguyên

            iv) Đề xuất các giải pháp phát triển bền vững làng nghề chè ở tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả dự kiến
  1. 1.      Sản phẩm và kết quả dự kiến

1.  Sản phẩm khoa học   

03   bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước.                                            

2. Sản phẩm đào tạo:

Loại

Luận án tiến sĩ

LV Cao học

Đề tài sinh viên NCKH

Số lượng

01

01

01

3.  Sản phẩm ứng dụng:

STT

Tên sản phẩm dự kiến

Số lượng

Yêu cầu

khoa học

Địa chỉ ứng dụng

1

Báo cáo phân tích

01

Đánh giá đúng thực trạng

Chỉ rõ nguyên nhân

Sở NN và PTNT,

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên.

2

Bản kiến nghị

01

Kiến nghị hợp lý, khả thi

UBND Tỉnh, UBND huyện, Sở NN và PTNT, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

4. Các sản phẩm khác:

            Đề tài xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển bền vững làng nghề chè trên 4 khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế. Đây là một tài liệu dùng để tham chiếu cho các nghiên cứu liên quan đến phát triển làng nghề chè không chỉ của tỉnh Thái Nguyên mà có thể áp dụng cho các làng nghề chè trên cả nước. 

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*