Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu vi cấu trúc và tính chất nhiệt động trên các hạt nano kim loại bằng phương pháp mô phỏng.
Người đề xuất Giáp Thị Thùy Trang
Cơ quan phối hợp Đại học sư phạm
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Vật Lý
Ngày gửi 17/10/2016
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

1/ Tạo ra và phân tích được cấu trúc các hạt nano kim loại Fe, Ni, Al, FeB thông qua việc phân tích hàm phân bố xuyên tâm, phân bố số phối trí và phân bố số lượng đơn vị cấu trúc, mầm nano tinh thể và trực quan hóa 3 chiều (3D);

2/ Đưa ra mô hình lý thuyết để giải thích đầy đủ về cấu trúc, hiệu ứng kích thước và tính chất nhiệt động trên các hạt nano kim loại.

Nội dung

- Nghiên cứu tổng quan về cấu trúc, tính chất và các hiệu ứng vật lý trong hạt nano.

- Thiết kế chương trình mô phỏng hạt nano bằng ngôn ngữ lập trình C++ và chạy thử các chương trình này trên hệ thống máy tính (30 máy PC) tại Phòng Tính toán tốc độ cao, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

- Sử dụng mô phỏng ĐLHPT tạo các hạt nano Fe, Ni, Al, FeB với thế nhúng (EAM) và thế cặp (thế Pak-Doyama). Độ tin cậy của mẫu tạo ra sẽ được kiểm tra bằng cách so sánh hàm phân bố xuyên tâm, các đặc trưng cấu trúc với dự liệu thực nghiệm.

- Nghiên cứu vi cấu trúc hạt nano kim loại trên các mẫu tạo ra theo kích thước hạt, điều kiện nhiệt độ và áp suất khác nhau.

- Xây dựng lý thuyết giải thích mối liên hệ giữa tính chất nhiệt động và quá trình hình thành các “pha” khác nhau trong hạt nano kim loại. 

Kết quả dự kiến

Đề tài cung cấp những thông tin và hiểu biết cần thiết về vi cấu trúc, hiệu ứng kích thước, tính chất nhiệt động trong các hạt nano kim loại. Kết quả của đề tài sẽ cho thấy khả năng ứng dụng của hạt nano trong ứng dụng công nghệ, kỹ thuật và y học. Đề tài cũng là tài liệu tham khảo tốt góp phần quan trọng trong đào tạo học viên cao học ngành vật lý.   

1.  Sản phẩm khoa học:

-         Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 02 (01 bài ISI có chỉ số IF, 01 bài tạp chí quốc tế chuyên ngành).            

-         Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01

-         Số lượng sách xuất bản: Không                         

2. Sản phẩm ứng dụng:

Cung cấp dữ liệu tham khảo về vi cấu trúc, hiệu ứng kích thước và tính chất nhiệt động trong các hạt nano đối với nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm. Góp phần đưa ra bức tranh vật lý thống nhất về cấu trúc, tính chất của hạt nano.

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*