Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường EU – Cách tiếp cận từ mô hình trọng lực.
Người đề xuất Đỗ Thị Hoà Nhã
Cơ quan phối hợp Đại học Kinh tế và QTKD
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Kinh tế học
Ngày gửi 05/12/2016
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

4.1. Mục tiêu chung

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng xuất khẩu hàng nông sản và các yếu tố tác động tới xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường EU dưới cách tiếp cận của mô hình trọng lực, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nhóm hàng này vào thị trường EU.

4.2. Mục tiêu cụ thể

 • Làm rõ tổng quan tài liệu nghiên cứu về các yếu tố tác động tới xuất khẩu hàng nông sản
 • Làm rõ cơ sở lý luận về các yếu tố tác động tới xuất khẩu hàng nông sản.
 • Đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường EU trong giai đoạn 1997 – 2015.
 • Phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường EU giai đoạn 1997 – 2015, một số yếu tố được nghiên cứu trong viễn cảnh EVFTA có hiệu lực. Từ đó, tác giả rút ra thành công và những hạn chế còn tồn tại trong xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường này.
 • Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường EU cho đến năm 2025.
Nội dung

5.1. Mô tả nội dung nghiên cứu

Đề tài có một số nội dung chính sau đây:

Một là, tác giả sẽ khái quát các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng nông sản. Việc tổng quan tài liệu nghiên cứu dựa trên hai tiêu chí: (i) nhóm các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản, (ii) phương pháp nghiên cứu. Theo đó, tác giả dự định chỉ ra mức độ tác động của các yếu tố/nhóm yếu tố tới xuất khẩu nông sản trong các kết quả nghiên cứu, sự phù hợp của các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong các nghiên cứu liên quan, từ đó tác giả chỉ ra những “khoảng trống” về các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng nông sản.

Hai là, tác giả phân tích cơ sở lý luận về hàng nông sản, xuất khẩu hàng nông sản, các yếu tố có tác động đến xuất khẩu hàng nông sản dưới cách tiếp cận của mô hình trọng lực. Từ đó, tác giả xây dựng khung phân tích của đề tài và các giả thuyết về tác động của các yếu tố tới xuất khẩu hàng nông sản dưới cách tiếp cận của mô hình trọng lực.

Ba là, về phương pháp nghiên cứu đề tài. Vấn đề nghiên cứu được lượng hóa thông qua mô hình trọng lực với biến phụ thuộc là giá trị xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào các thành viên EU, biến độc lập là các yếu tố tác động tới XKNS. Mô hình này được ước lượng bằng 2 kỹ thuật chính, đó là mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) và mô hình hiệu ứng cố định (FEM). Mô hình REM được sử dụng trong trường hợp các biến độc lập không có tương quan với sai số, còn FEM phù hợp hơn trong trường hợp ngược lại. Tuy nhiên, vì FEM loại bỏ hết tác động của các yếu tố cố định tới xuất khẩu (chẳng hạn khoảng cách địa lý) nên tác giả sử dụng kết hợp cả 2 mô hình này. Tiếp đó, tác giả trình bày phương pháp thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu và hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu của đề tài. Nguồn dữ liệu của đề tài chủ yếu là dữ liệu thứ cấp, được thu thập từ nhiều kênh khác nhau như: Cơ sở dữ liệu thương mại của Liên Hiệp Quốc (UN Comtrade), Ngân hàng Thế giới (WorldBank), Tổng cục Thống kê, Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Công thương), các giáo trình, bài báo và công trình khoa học của các tác giả trong và ngoài nước.

Từ đó, tác giả phân tích thực trạng xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường EU, thực trạng tác động của các yếu tố tới xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường này trong giai đoạn 1997 – 2015, chỉ rõ các yếu tố có tác động tích cực, các yếu tố có tác động tiêu cực. Trên cơ sở đó, căn cứ vào định hướng xuất khẩu của Nhà nước, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nhóm hàng này vào thị trường EU đến năm 2025.

5.2. Chi tiết nội dung nghiên cứu:

Với những nội dung cụ thể đã mô tả ở trên, đề tài được cụ thể hóa thành các chương sau đây:

Chương 1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu về các yếu tố tác động tới xuất khẩu hàng nông sản

1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu nước ngoài

1.2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu trong nước

Chương 2. Lý luận về các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng nông sản

2.1. Lý luận về hàng nông sản

2.2. Lý luận về xuất khẩu hàng nông sản

2.3. Lý luận về các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng nông sản

Chương 3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Mô hình trọng lực

3.2. Câu hỏi nghiên cứu

3.3. Phương pháp tiếp cận và khung phân tích

3.2. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu

3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu

3.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

Chương 4. Phân tích các yếu tố tác động tới xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường EU

4.1. Thực trạng xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường EU giai đoạn 1997 – 2015

4.2. Phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường EU

Chương 5. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường EU đến năm 2025

5.1. Định hướng xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam đến năm 2025

5.2. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường EU đến năm 2025

Kết quả dự kiến

6.1.  Sản phẩm khoa học

 • Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 01                      
 • Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02 bài

6.2. Sản phẩm đào tạo

 • Số lượng luận án tiến sĩ: 01 (đề tài là một phần nội dung NCS của chủ nhiệm đề tài).  
 • Số lượng luận văn thạc sĩ:                  
 • Số lượng đề tài SV NCKH:  01
 • Số lượng khoá luận tốt nghiệp đại học:  01

6.3.  Sản phẩm ứng dụng

 • Sản phẩm dự kiến: 01 báo cáo phân tích về các yếu tố tác động tới xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường EU, trong viễn cảnh có EVFTA.
 • Địa chỉ ứng dụng:

-  Chính phủ Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

-  Các cơ quan quản lý hoạt động xuất nhập khẩu khác của Việt Nam

-  Các doanh nghiệp nông nghiệp, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam

-  Các hộ nông dân Việt Nam

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*