Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Người đề xuất Nguyễn Thu Nga
Cơ quan phối hợp Đại học Kinh tế và QTKD
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Kinh tế học
Ngày gửi 09/02/2017
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp khác nhau để ước lượng hiệu quả kinh doanh ngân hàng TMCP Việt Nam, xem xét vai trò của các nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng. Để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả kinh doanh ngân hàng TMCP Việt Nam

2. Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về việc đo lường hiệu quả kinh doanh ngân hàng, và mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng.

         - Đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương  mại, và làm rõ các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam trong thời gian qua dựa trên cơ sở các mô hình phân tích địnhlượng.

         - Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả kinh doanh vàtăngkhảnăngcạnhtranhcủacácngânhàngTMCPViệtNam,góp phần phục vụ cho các mục tiêu phát triển của ngành ngân hàng và làm cho nền tài chính quốc gia phát triển ổn định trong những năm tới.

Nội dung

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NGÂN HÀNG

1.1. Khái quát các nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh ngân hàng

1.1.1. Khái quát về các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh ngân hàng

1.1.2. Khái quát các cách tiếp cận về hoạt động kinh doanh ngân hàng

1.2. Nghiên cứu ngoài nước về hiệu quả kinh doanh ngân hàng

1.2.1. Khái quát về các nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng

1.2.2. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phi tham số trong đánh giá hiệu quả kinh doanh ngân hàng

1.2.3. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tham số trong đánh giá hiệu quả kinh doanh ngân hàng

1.3. Các nghiên cứu trong nước

1.4. Khoảng trống nghiên cứu

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NGÂN HÀNG

2.1. Cơ sở lý luận và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh

của các ngân hàngthươngmại

2.2. Hiệu quả kinh doanh ngân hàng

2.2.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh ngân hàng

2.2.1. Phân loại hiệu quả kinh doanh ngân hàng

2.2.2. Đo lường hiệu quả kinh doanh ngân hàng

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng

2.3.1. Sự ảnh hưởng của cơ cấu sở hữu tới hiệu quả kinh doanh ngân hàng

2.3.2. Ảnh hưởng của sự điều tiết của Nhà nước tới hiệu quả kinh doanh ngân hàng

2.3.3. Ảnh hưởng của quy mô ngân hàng đến hiệu quả ngân hàng

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Thiết kế nghiên cứu

3.1.1. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

3.1.2. Nguồn dữ liệu nghiên cứu

3.1.3. Phương pháp lựa chọn biến nghiên cứu

3.2. Phương pháp nghiên cứu

3.2.1. Phương pháp truyền thống

3.2.2. Phương pháp hiện đại

3.2.3. Các giả thuyết thống kê

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH NGÂN HÀNGTMCP VIỆT NAM

4.1. Kết quả phân tích sử dụng phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên SFA

4.1.1. Kết quả phân tích sử dụng hàm Cobb-Douglas tuyến tính

4.1.2. Kết quả phân tích sử dụng hàm loga siêu việt

4.2. Kết quả đánh giá hiệu quả bằng phương pháp DEA

4.2.1. Kết quả đánh giá hiệu quả theo mô hình 9

4.2.2. Kết quả đánh giá hiệu quả theo mô hình 10

4.2.3. Kết quả đánh giá hiệu quả theo mô hình 11

4.2.4. Kết quả đánh giá hiệu quả theo mô hình 12

4.2.5. Kết quả phân tích hồi quy Tobit

4.3. Đánh giá hiệu quả kinh doanh ngân hàng bằng phương pháp truyền thống

4.4. So sánh kết quả đánh giá hiệu quả kinh doanh ngân hàng giữa các mô hình nghiên cứu

4.4.1. Kiểm định dạng hàm trong phương pháp tham số

4.4.2. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng

4.4.3. So sánh hiệu quả ngân hàng giữa phương pháp tham số và phi tham số

4.4.4. So sánh hiệu quả ngân hàng giữa phương pháp hiện đại và phương pháp truyền thống

CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM

5.1. Phát hiện của đề tài

5.1.1. Phát hiện về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng

5.1.2. Phát hiện về mối tương quan giữa các phương pháp đánh giá hiệu quả ngân hàng khác nhau

5.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

5.2.1. Hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả ngân hàng

5.2.2.Tăng cường hoạt động quản lý rủi ro tín dụng để nâng cao hiệu quả ngân hàng

5.2. Kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước

5.2.1. Chứng khoán hóa nợ xấu

5.2.2. Phát triển thị trường mua bán nợ

5.3. Hạn chế của đề tài và các hướng nghiên cứu tiếp theo

Kết quả dự kiến
Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*