Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với nhóm hộ nghèo ở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên và đề xuất một số giải pháp thích ứng.
Người đề xuất Bùi Thị Minh Hà
Cơ quan phối hợp Đại học Nông Lâm
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Ngày gửi 14/09/2017
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

Đánh giá được tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đến nhóm hộ nghèo huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp chỉ số, đề xuất được các giải pháp giảm thiểu, góp phần giảm nghèo bền vững.

Nội dung

1. Nghiên cứu cơ ở khoa học, phương pháp luận và phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương do BĐKH đến nhóm hộ nghèo.

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và lựa chọn chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

3. Nghiên cứu, đánh giá tính dễ bị tổn thương BĐKH tới nhóm hộ nghèo ở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp chỉ số.

4. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của BĐKH và tăng cường năng lực thích ứng cho nhóm hộ nghèo.

Kết quả dự kiến
Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*