Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Thanh Minh

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Minh
2. Năm sinh: 1957 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Vạn Thọ -Đại Từ - Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Văn Quán - Lập Thạch- Vĩnh Phúc
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Quyết Thắng - TP Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile

Email: minh_nt@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 1997  Nơi bảo vệ:Trường ĐH Nông nghiêp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam)
  • Ngành: Kinh tế Chuyên ngành:Kinh tế nông nghiệp

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2010  Nơi bảo vệ: Trường ĐH Nông nghiêp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam)
  • Ngành: Kinh tế  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2010 Nơi phong: Trường ĐH Nông nghiêp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Kinh tế và QTKD

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Kinh tế học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố