Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Ngọc Hoa

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hoa
2. Năm sinh: 1985 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Quảng Hưng - Quảng Trạch - Quảng Bình
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: SN 36 - Tổ 16 - P. Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile 0912.480.618

Email: nguyenngochoa@tueba.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2011  Nơi bảo vệ:Đại học Kinh tế & QTKD
  • Ngành: Kinh tế Chuyên ngành:Kinh tế nông nghiệp

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn
11. Cơ quan công tác: Đại học Kinh tế và QTKD

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Kinh tế & QTKD Kinh tế nông nghiệp 2007
Thạc sĩ Trường ĐH Kinh tế & QTKD Kinh tế nông nghiệp 2012

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
Cử nhân tiếng Anh Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 2004-2009

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Kinh tế học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
7/2008 đến nay Giảng viên Khoa Kinh tế - Trường ĐH Kinh tế & QTKD P. Tân Thịnh - TP Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nâng cao hiệu quả sản xuất chè của nông hộ với hướng đi sản xuất chè an toàn ở tỉnh Thái Nguyên 2 Tạp chí Khoa học & Công nghệ 6 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số vấn đề về quản lý nhà nước trong đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Thái Nguyên 3 Tạp chí Khoa học & Công nghệ 3 2013

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP Thái Nguyên 2008 Trường ĐHKT & QTKD Nghiệm thu đạt loại khá Chủ trì
Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Thái Nguyên 2009 Trường ĐHKT & QTKD Nghiệm thu đạt loại khá Chủ trì
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thành chứng chỉ TOEIC đúng thời hạn của sinh viên Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên 2016 Trường ĐHKT & QTKD Nghiệm thu đạt loại tốt Tham gia
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thành chứng chỉ TOEIC đúng thời hạn của sinh viên Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên 2016 Trường ĐHKT & QTKD Nghiệm thu đạt loại tốt Tham gia
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thành chứng chỉ TOEIC đúng thời hạn của sinh viên Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên 2016 Trường ĐHKT & QTKD Nghiệm thu đạt loại tốt Tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố