Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Quang Hợp

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Quang Hợp
2. Năm sinh: 1979 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Tân Quang - Sông Công - Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Liên Phương - Thường Tín - Hà Nội
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Số nhà 30 tổ 10 phường Đồng Quang thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile 0913033551

Email: hopnq@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2006  Nơi bảo vệ:Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
  • Ngành: Kinh tế Chuyên ngành:Kinh tế Nông nghiệp

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2014  Nơi bảo vệ: Trường Đại học Vân Nam - Côn Minh - Trung Quốc
  • Ngành: Khoa học Quản lý  Chuyên ngành: Quản lý hành chính công

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2014 Nơi phong: Trường Đại học Vân Nam - Côn Minh - Trung Quốc

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Kinh tế và QTKD

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Kinh tế Nông nghiệp 2001
Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Kinh tế Nông nghiệp 2006
Tiến sĩ Trường Đại học Vân Nam - Trung Quốc Quản lý hành chính công 2014

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x
Tiếng Trung x

15. Chuyên môn chính:

  • Kinh tế học
  • Xã hội - Nhân văn

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
9/2001 - 8/2004 Giảng viên Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Thái Nguyên
9/2004 - 4/2007 Phòng tổng hợp, giảng viên Phòng Tổng hợp Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thành phố Thái Nguyên
5/2007 - 8/2010 Phó phòng Tổng hợp, Giảng viên Phòng tổng hợp Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thành phố Thái Nguyên
7/2014 - 11/2014 Giảng viên Khoa Quản lý - Luật Kinh tế Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thành phố Thái Nguyên
12/2014 - 4/2016 Trưởng phòng Đào tạo - HTQT Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh Thành phố Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Thực trạng và giải pháp an ninh lương thực tại chỗ cho đồng bào dân tộc Mông huyện Mù Căn Chải tỉnh Yên Bái Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2010
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước Lam phát Việt Nam: Nguyên nhân và lạm phát Kỷ yếu hội thảo Tăng trưởng kinh tế Việt Nam bền vững, kinh nghiệm và giải pháp quốc tế 2008
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Cải cách chế dộ phê duyệt thủ tục hành chính Hoa Kỳ - Trung Quốc, Một số đề xuất cho Việt Nam Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2014
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước Public-private partnershipin agriculturefor sustainable livelihood developmentfor rural residents. Case study in Bac Kan Kỷ yếu hội thảo quốc tế, NXB Đại học Nông Nghiệp 1, HN 2015

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Thực trạng và giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc miền núi tỉnh Thái Nguyên 2005 - 2007 Cấp bộ Tham gia
Thực trạng và giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp nhằm tăng thu nhập cho hộ nghèo huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên 2006 - 2008 Cấp bộ Tham gia
Nghiên cứu hiệu quả canh tác bền vững trên đất dốc theo phương thức ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc Mông huyện Mù Căn Chải tỉnh Yên Bái 2008 - 2010 Cấp bộ Tham gia
Quản lý chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc 2014 Ngành Tham gia
Những vấn đề mới trong quan hệ giữa dân tộc thiểu số với Doanh nghiệp 2014 Nhà nước Tham gia
Nghiên cứu đổi mới và phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nông dân trong xây dựng nông thôn mới huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020 2015 - 2016 Tỉnh Tham gia
Nghiên cứu đổi mới và phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nông dân trong xây dựng nông thôn mới huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020 2015 - 2016 Tỉnh Tham gia
Nghiên cứu đổi mới và phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nông dân trong xây dựng nông thôn mới huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020 2015 - 2016 Tỉnh Tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 1

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố