Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Anh em nhà Grimm: bối cảnh lịch sử- văn hóa và phương pháp sưu tầm truyện cổ tích
Lĩnh vực Văn học
Tác giả Ôn Thị Mỹ Linh,
Nhà xuất bản / Tạp chí Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Số 19 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN 0866-7349
Tóm tắt nội dung