Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên “Bàn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 124, số 10, tr. 115 – 118.
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Ngô Thị Tân Hương
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Trong xã hội hiện nay, có không ít quan điểm cho rằng, đã thực hiện mô hình kinh tế thị trường (KTTT) là thực hiện con đường tư bản chủ nghĩa (TBCN) chứ không thể là định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hoang mang về sự định hướng này là không tưởng. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi luận giải về tính hợp lý, hiện thực của mô hình này và chỉ ra một số vấn đề nảy sinh cần khắc phục trong quá trình thực hiện. 

Đính kèm: