Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Mâu thuẫn trong thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 124, số 10, tr. 131 – 135.
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Ngô Thị Tân Hương,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 124 Số 10 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Sau gần 30 năm tiến hành đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhờ đổi mới kinh tế, chúng ta đã thoát khỏi khủng hoảng, ngày càng có những bước đi vững chắc trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng nảy sinh không ít những mâu thuẫn cả về mặt lý luận và thực tiễn. Những mâu thuẫn này có ảnh hưởng không nhỏ trong tiến trình thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hoặc nó có thể kéo lùi sự vận động của lịch sử, nếu không có sự giải quyết, hay giải quyết không phù hợp; hoặc nó sẽ trở thành động lực cho sự phát triển khi nó được giải quyết đúng đắn theo chiều hướng tích cực. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin trình bày một số cặp mâu thuẫn nảy sinh cơ bản 

Đính kèm: