Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên “Kết cấu của văn hóa kinh doanh dưới góc độ triết học”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 6 (25), tr. 45 – 55.
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Ngô Thị Tân Hương,
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Văn hoá kinh doanh (VHKD) là yêu cầu không thể thiếu trong kinh doanh hiện đại. Để có được VHKD, các chủ thể trước hết phải có những hiểu biết đúng đắn về hoạt động kinh doanh, từ đó tạo lập phương thức hành động trong kinh doanh và hiện thực hoá phương thức hành động trong hoạt động thực tiễn kinh doanh. Bởi thế, dưới góc độ triết học, chúng tôi chia VHKD theo kết cấu cấp độ: Nhận thức (N1) - Tạo lập phương thức hành động (N2) – Hành động (N3). Việc xác định kết cấu nội dung VHKD theo cấp độ sẽ giúp cho các chủ thể kinh doanh dễ dàng trong tiếp cận, xây dựng và thực hiện VHKD trong hoạt động kinh doanh của mình. Từ đó sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh bền vững cho chủ thể nói riêng và mang lại sự phát triển bền vững cho đất nước nói chung.