Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tác động của các chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển rừng ở tỉnh Bắc Kạn
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nguyễn Thị Châu, Trần Đình Tuấn, Nguyễn Thu Hà,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 145 Số 15 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung

Bắc Kạn là tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, có nhiều thế mạnh về phát triển kinh tế rừng. Trong nhiều năm qua, việc thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và các chính sách có liên quan đã được tỉnh Bắc Kạn quan tâm chú ý triển khai, do đó diện tích các loại rừng tăng lên đáng kể và kết quả là độ che phủ rừng tăng từ 35,5% năm 2000 lên 70,8% năm 2014. Tuy nhiên, việc thực hiện hệ thống chính sách quản lý, bảo vệ rừng vẫn bộc lộ những hạn chế, chưa khai thác được lợi thế so sánh của địa phương. Vì vậy, những đánh giá về việc thực hiện các chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để tìm ra các giải pháp khắc phục, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.