Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng ở tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Trần Đình Tuấn,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 145 Số 15 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung