Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Những khái niệm cơ bản trong ngữ pháp phụ thuộc và lí thuyết kết trị của L.Tesnière
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Nguyễn Mạnh Tiến,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học công nghệ - ĐH Thái Nguyên Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung