Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số khó khăn, hạn chế của việc vận dụng cách định nghĩa chủ ngữ, vị ngữ theo quan niệm truyền thống vào dạy học ngữ pháp
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Văn Lộc
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Ngôn ngữ Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung