Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp khoáng sản
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nguyễn Thị Hoài Thu,
Nhà xuất bản / Tạp chí Số 647 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN SN-005-56
Tóm tắt nội dung
Trước những thách thức đặt ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, lãnh đạo các doanh nghiệp khai thác
và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cần phải đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm
tháo gỡ những khó khăn, trong đó có biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Điều này đòi
hỏi nhà quản trị phải kiểm soát tốt chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và có được các quyết định kinh
doanh đúng đắn từ những thông tin về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm thông qua kế toán chi phí
sản xuất và giá thành sản phẩm.