Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Kim Anh,
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia - Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân tháng 11 năm 2016 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN 978-604-946-194-1
Tóm tắt nội dung

Bài báo phân tích, đánh giá đặc điểm hoạt động ở các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam có ảnh hưởng tới kiểm soát nội bộ như những đặc điểm về ngành nghề kinh doanh, quy mô hoạt động, hình thức sở hữu và định hướng giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam