Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phân lập và xác định loài nấm Phusarium graminearum liên quan đến bệnh thối quả Vải tại Lục Ngạn – Bắc Giang
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tác giả Trịnh Đình Khá, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mão, Phạm Thị Hòa
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu hội thảo Quốc gia về bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 16, Nhà xuất bản Nông nghiệp Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung