Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tiểu thuyết "Những người mở đường" của Hồ Thủy Giang nhìn từ đặc điểm thể loại
Lĩnh vực Văn học
Tác giả Cao Thị Hồng,
Nhà xuất bản / Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN: 0868-3093
Tóm tắt nội dung