Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Kết cấu và thể thơ đồng dao dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Tác giả Lèng Thị Lan,
Nhà xuất bản / Tạp chí Nghiên cứu lý luận, phê bình và lịch sử Văn học Tập 504 Số 2 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2856
Tóm tắt nội dung