Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đồng dao dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc – vai trò và chức năng gắn kết quan hệ cộng đồng
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Tác giả Lèng Thị Lan,
Nhà xuất bản / Tạp chí TC Nhân lực XH Học viện KHXH Tập 8 Số 1 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN 0866-756X
Tóm tắt nội dung