Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Biến đổi cơ cấu lao động việc làm của hộ gia đình nông thôn tại xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trong quá trình đô thị hóa
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Tác giả Nguyễn Đỗ Hương Giang, Lèng Thị Lan,
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 143 Số 13 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung