Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phát triển bền vững nhìn từ góc độ kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái và vai trò của nhà nước
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Nguyễn Thị Khương
Nhà xuất bản / Tạp chí Hội thảo khoa học Quốc tế tại Đại học Hà Tĩnh Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN 978-604-95-0217-0
Tóm tắt nội dung

Phát triển bền vững là một trong những chiến lược quan trọng mà tất cả quốc gia trên thế giới đều hướng tới trong giai đoạn hiện nay. Phát triển bền vững thể hiện ở nhiều khía cạnh trong đó tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái là yếu tố giữ vai trò quan trọng nhất. Để kết hợp tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái rất cần có vai trò của Nhà nước. Vai trò đó thể hiện ở các nội dung như: Nhà nước đề ra hệ thống chính sách, chiến lược, pháp luật; Nhà nước tiến hành tổ chức, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách; Nhà nước tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát; Nhà nước thực hiện việc mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế về gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái.