Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đánh giá tính bền vững về mặt kinh tế của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2014”
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Phạm Thị Nga,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu kinh tế Tập 12 Số 463 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 0866 7489
Tóm tắt nội dung

Sự bền vững về mặt kinh tế  là vấn đề hết sức quan trọng và có vai trò quyết định sự phát triển của hệ thống kinh tế. Bài viết đánh giá tính bền vững về mặt kinh tế của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CDCCKT) ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2014.