Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Bàn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Phạm Thị Nga,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH&CN - ĐH Thái Nguyên Tập 156 Số 11 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Sự kết hợp giữa kinh tế thị trường (KTTT) và định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong một phương thức phát triển là tất yếu lịch sử đối với Việt Nam. Một trong những nguyên tắc cơ bản của tư duy biện chứng là phải giải thích tính tất yếu bằng những vấn đề thực tiễn và  dựa trên cơ sở các tiền đề thực tiễn. Bài viết luận giải về sự không đối lập giữa KTTT với định hướng XHCN ở Việt Nam.