Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Использование учебно-лексических игр на занятиях по русскому языку как иностранному для расширения запаса слов у вьетнамских студентов (из опыта работы)
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Nguyễn Thị Như Nguyệt
Nhà xuất bản / Tạp chí Số 23 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN: 0131-615X
Tóm tắt nội dung

Bài báo nghiên cứu về các trò chơi ngôn ngữ, là một trong số các phương pháp giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ, và được coi là các yếu tố kích thích mạnh mẽ đến hoạt động tư duy và giao tiếp của người học. Tác giả đã nghiên cứu các bình diện về lý luận liên quan đến trò chơi ngôn ngữ và áp dụng vào thực tế giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN. Trên cơ sở đó chỉ ra tính quan trọng của việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong giờ học tiếng đối với việc mở rộng vốn từ vựng cho sinh viên. Tác giả đã đưa ra một số kết quả nghiên cứu cho thấy trình độ kiến thức và kỹ năng của sinh viên tiếng Nga tại Khoa Ngoại ngữ, đồng thời đề xuất 1 số dạng thức tổ chức trò chơi ngôn ngữ phù hợp với việc dạy và học tiếng Nga tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN.